Hybrid Varistor Electronics Components

Services:

Electronics engineering
Software engineering
Mechanical engineering
Testing

#Industry4.0

Advanced materials, technologies and prototypes for the development of cost effective hybrid varistor electronics components with improved thermal stability

Advantage area and sub-area: Mobility – Systems and components for safety and comfort: Active-passive structural components

Project co-founding: 1.682.494,00 €

Partners:

  1. KEKO – VARICON družba za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent, d.o.o., Žužemberk
  2. ELGOLINE proizvodno podjetje d.o.o.
  3. IRNAS – Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače
  4. FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME

The main aim of the NexGenHVEC project is to establish and improve collaboration between the industry sector and research organisations and hence help with the development of cost-effective, sustainable high-tech solutions in the S4 area (mobility, systems and components for safety and comfort).

The research goal of the project is to improve the thermal stability, price point and environmental impact of hybrid electronic systems and components (primarily composed of varistors and capacitors), that act as a safety block of the electronics systems in the automotive industry.

The project focuses on the development of advanced materials for electronic components and exceeding current state of the art by utilising nanotechnology, nanostructured materials and latest advanced manufacturing practices. The aim is development of the electronics prototype system that will allow reliable operation under high temperature load of 160 °C to 185 °C. Additionally, methods for systematic improvement of the development procedure and cost will be examined and developed. We intend to utilise developed prediction models and machine learning algorithms for forecasting varistor chemical formula and its characteristics. That will be one of the main achievements of the project, as it will allow for up to five times faster development process of varistors.

The investment is co-funded by Republic of Slovenia and European Union, European Regional Development Fund in the total amount of 1.682.494,00 €. www.eu-skladi.si

Napredni materiali, tehnologije in prototipi za razvoj stroškovno učinkovitih hibridnih varistorskih elektronskih komponent z izboljšano termično stabilnostjo

Prednostno področje ter podpodročje: Mobilnost – Sistemi in komponente za varnost in udobnost : Aktivno-pasivne strukturne komponente

Vrednost sofinanciranja projekta: 1.682.494,00 €

Partnerji:

  1. KEKO – VARICON družba za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent, d.o.o., Žužemberk
  2. ELGOLINE proizvodno podjetje d.o.o.
  3. IRNAS – Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače
  4. FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME

Projekt NexGenHVEC krepi sodelovanje med raziskovalnimi in industrijskimi organizacijami za doseganje cenovno konkurenčnih, okoljsko sprejemljivih in visokokakovostnih rešitev na podpodročju S4 mobilnost / sistemi in komponente za varnost in udobje.

Osrednji izziv v projektu je, kako izboljšati termično stabilnost, cenovno učinkovitost in okoljsko prijaznost hibridnih elektronskih sistemov in komponent (primarno sestavljenih iz varistorskih in kondenzatorskih komponent), ki zagotavljajo varnost električnega sistema v avtomobilizmu.

V projektu se bomo osredotočili na raziskave in razvoj naprednih materialov za elektronske komponente. Preseganje trenutnega stanja tehnike bomo dosegali z vključevanjem področja nanotehnologij in nanostrukturnih materialov ter tehnologij napredne proizvodnje. Cilj projekta je razvoj prototipa hibridnega elektronskega sistema nove generacije, ki bo omogočal delovanje pri visokotemperaturnih obremenitvah od 160 °C do 185 °C. Cilj projekta je tudi raziskati in razviti metode za sistemsko povečanje stroškovne učinkovitost proizvodnega in razvojnega procesa. Slednje nameravamo doseči s prototipnim predikcijskim modelom za računalniško napovedovanje karakteristik varistorske keramike, kar bo eden izmed večjih dosežkov projekta, saj bo omogočal do petkrat hitrejši razvojni proces varistorjev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.682.494,00 €. www.eu-skladi.si

 

Share this PROJECT

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Stay Updated!

Subscribe to receive News on interesting projects we’re involved in and open hardware projects we create.

All Projects

Wireless Networking
3D Bioprinting Development
Iot Devices and Sensors
Conservation Tech Systems
Medical Devices
CNC Scientific Instruments